فروشگاه طرحهای جابر بن حیان,انواع طرحهای جابر واقدام پژوهی

طرح جابر با موضوع نورافکن(پروژکتور)

طرح جابر با موضوع نورافکن(پروژکتور) فرمت فایل: ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات: 8   این مجموعه شامل:  پوستر های طرح جابربن حیان در مورد   نورافکن(پروژکتور) تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در  نورافکن(پروژکتور)  عکس جابربن حیان در مورد   نورافکن(پروژکتور) مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن   نورافکن(پروژکتور) این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.   قس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

طرح جابر با موضوع فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها همراه دفتر کارنما

طرح جابر با موضوع فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها همراه دفتر کارنما فرمت فایل: ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات: 8   این مجموعه شامل:  پوستر های طرح جابربن حیان در مورد  فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها  عکس جابربن حیان در مورد  فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن  فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها این مستندات عنوان شده بر طبق آخری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

طرح جابر با موضوع حواس پنج گانه همراه دفتر کارنما

طرح جابر با موضوع حواس پنج گانه همراه دفتر کارنما فرمت فایل: ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات: 8   این مجموعه شامل:  پوستر های طرح جابربن حیان در مورد   حواس پنج گانه تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در  حواس پنج گانه  عکس جابربن حیان در مورد  حواس پنج گانه مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن  حواس پنج گانه این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.   قسمتی از توضیحات متن::   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

طرح جابر با موضوع عینک چگونه کارمیکند همراه با دفتر کارنما

طرح جابر با موضوع عینک چگونه کارمیکند همراه با دفتر کارنما فرمت فایل: ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات: 12   این مجموعه شامل:  پوستر های طرح جابربن حیان در مورد  عینک چگونه کارمیکند؟ تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در عینک چگونه کارمیکند؟  عکس جابربن حیان در مورد  عینک چگونه کارمیکند؟ مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن عینک چگونه کارمیکند؟ این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.   قسمتی از توضیحات مت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

طرح جابر با موضوع دستگاه ها و ابزارها همراه با دفتر کارنما

طرح جابر با موضوع دستگاه ها و ابزارها همراه با دفتر کارنما فرمت فایل: ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات: 8   این مجموعه شامل:  پوستر های طرح جابربن حیان در مورد  دستگاه ها و ابزارها تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در دستگاه ها و ابزارها  عکس جابربن حیان در مورد  دستگاه ها و ابزارها مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن  دستگاه ها و ابزارها این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.   قسمتی از توضیحات م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

طرح جابر با موضوع دستگاه عصبی

طرح جابر با موضوع دستگاه عصبی فرمت فایل: ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات: 10   این مجموعه شامل:  پوستر های طرح جابربن حیان در مورد دستگاه عصبی تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در دستگاه عصبی  عکس جابربن حیان در مورد دستگاه عصبی مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن دستگاه عصبی این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.   قسمتی از توضیحات متن::   دیدگاه کالبدشناختی دستگاه عصبی را از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

طرح جابر با موضوع مدلی از چشم همراه دفتر کارنما

طرح جابر با موضوع مدلی از چشم همراه دفتر کارنما فرمت فایل: ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات: 10   این مجموعه شامل:  پوستر های طرح جابربن حیان در مورد  مدلی از چشم تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در  مدلی از چشم  عکس جابربن حیان در مورد  مدلی از چشم مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن  مدلی از چشم این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.   قسمتی از توضیحات متن::     ساختم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

طرح جابر با موضوع چکه کردن شیر و هدر رفتن آب

طرح جابر با موضوع چکه کردن شیر و هدر رفتن آب فرمت فایل: ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات: 10 این مجموعه شامل:  پوستر های طرح جابربن حیان در مورد چکه کردن شیر و هدر رفتن آب تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در چکه کردن شیر و هدر رفتن آب  عکس جابربن حیان در مورد چکه کردن شیر و هدر رفتن آب مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن چکه کردن شیر و هدر رفتن آب این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.   قسمتی از توضیح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

طرح جابر با موضوع سنگ های آسمانی

طرح جابر با موضوع سنگ های آسمانی فرمت فایل: ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات: 10 این مجموعه شامل:  پوستر های طرح جابربن حیان در مورد سنگ های آسمانی تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در سنگ های آسمانی  عکس جابربن حیان در مورد سنگ های آسمانی مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن سنگ های آسمانی این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.   قسمتی از توضیحات متن::     سنگ آسمانی. شش ویژگی سنگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

طرح جابر با موضوع دریاچه ارومیه

طرح جابر با موضوع دریاچه ارومیه فرمت فایل: ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات: 16   این مجموعه شامل:  پوستر های طرح جابربن حیان در مورد دریاچه ارومیه تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در دریاچه ارومیه  عکس جابربن حیان در مورد دریاچه ارومیه مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن دریاچه ارومیه این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.   قسمتی از توضیحات متن:: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(5):